Търговията със суровини между Европейския съюз и останалия свят е намаляла до 165 милиарда евро през 2023 г.

Търговията със суровини между Европейския съюз и останалия свят е намаляла до 165 милиарда евро през 2023 г.

Общата стойност на търговията със суровини между Европейския съюз и останалия свят е възлизала на 165 милиарда евро през 2023 г. Вносът в ЕС (97 милиарда евро) е надвишавал износът (68 милиарда евро), което е довело до дефицит от 29 милиарда евро при търговията със суровини между ЕС и трети страни. Това разкриват най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

За сравнение, през 2022 г. търговията със суровини между ЕС и останалия свят е съответствала на 201 милиарда евро, в това число износ за 76 милиарда евро и внос за 125 милиарда евро. Така през 2022 г. дефицитът по сметката на ЕС при търговия със суровини с трети страни е бил 49 милиарда евро.

Между 2013 г. и 2023 г. търговията със суровини между ЕС и останалия свят се е увеличила с 37 процента, което се равнява на средногодишен темп на растеж от 3,2 на сто. За този период износът нараства по-бързо (3,8 на сто среден годишен темп), отколкото вноса (2,8 на сто среден годишен темп).

Суровините могат да бъдат разделени в три основни групи: животински и растителни суровини, дърво, хартия и текстил и каучук, метали и минерали.

По отношение на стойността на износа през 2023 г. най-значителен дял е имала търговията с каучук, метали и минерали (26 милиарда евро или 38 процента от целия износ на суровини в ЕС), следвана от търговията с животински и растителни суровини (22 милиарда евро или 32 процента) и с дърво, хартия и текстил (21 милиарда евро или 30 процента).

Каучукът, металите и минералите са представлявали почти половината от вноса в ЕС през миналата година (48 милиарда евро, или 49 процента от вноса в ЕС), следвани от животински и растителни суровини (35 милиарда евро или 37 процента) и дърво, хартия и текстил (14 милиарда евро или 14 процента).