Над 100 000 нарушения на трудовото законодателство от началото на 2024 г.

Над 100 000 нарушения на трудовото законодателство от началото на 2024 г.

Контролните органи на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) са извършили 24 358 броя проверки за първите шест месеца на годината в 21 662 бр. предприятия с 960 136 наети работници в тях.

При проверките са установени 107 726 бр. нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с разпоредбите, регламентиращи осъществяване на трудовите правоотношения, са 49 468 бр. По осигуряването на здраве и безопасност при работа са установени 57 664 бр. нарушения, съобщават от ИА ГИТ.

Случаите на работа без трудов договор са 1614 бр. при 1818 бр. спрямо същия период на 2023 г., което е показател за ограничаване на недекларирания труд в най-тежката му форма. За това допринася както засиленият в последните години цялостен контрол на ИА ГИТ с акцент върху намаляване на работата на черно, така и стартиралите от началото на годината проверки за бърз контрол, насочени към законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, които се извършват в обекти, рискови по отношение на нерегламентираното използване на работна ръка.

Сумата на установените забавени възнаграждения е 4,9 млн. лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени почти 3,4 млн. лв.

За първото полугодие на 2024 г. са съставени 4741 бр. актове за установяване на административно нарушение.

С цел да се гарантира в най-пълна степен животът и здравето на работещите са спрени 385 бр. обекти, площадки, машини и съоръжения. Тази мярка се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот. При извършените проверки през първата половина на 2024 г. инспекторите по труда са отстранили 71 работници поради липса на правоспособност и/или неспазване на правилата за безопасна работа.

Дадените разрешения за работа на непълнолетни лица са 7594 бр. За същия период на миналата година техният брой е бил 6195 бр.