КЕВР прие изцяло нова наредба за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

КЕВР прие изцяло нова наредба за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие окончателно изцяло нова Наредба 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, съобщиха от регулатора. С нея се уреждат обществените отношения, възникнали след последните изменения на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

С наредбата, приета на заседанието на комисията вчера, се намалява административната тежест при присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електроенергия. За проучване на условията за присъединяване ще бъде необходимо само представяне на документ, удостоверяващ вещно право за строителство в имота и отпада изискването за виза за проектиране или влязъл в сила Подробен устройствен план. Предвидена е възможност всички документи по проучване и присъединяване на обект да се изпращат по реда на Закона за електронното управление, чрез системата за сигурно електронно връчване. Обменът на информация може да става и по електронна поща. При сключване на договор за присъединяване операторът съгласува инвестиционния проект единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране. Отпада изискването при сключване на договор за присъединяване да се представя за съгласуване работен проект за съоръженията за присъединяване. Освен сроковете за проучване и присъединяване в Закона за енергията от възобновяеми източници, в наредбата са конкретизирани и намалени сроковете за всички останали видове обекти, обясняват от КЕВР.

Според наредбата се регламентират нови обществени отношения, свързани с разпределението на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа (ЗЕРМ) и с присъединяването на обекти на ползватели към такива мрежи. Уреждат се въпросите с присъединяването на затворените мрежи към други електрически мрежи, както и присъединяването на съоръжения за съхранение към мрежите.

Наредбата създава възможност за присъединяване по облекчен ред на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или инсталации на потребители на собствена електрическа енергия с инсталирана мощност до 10,8 kW включително, с което максимално се ускорява и улеснява поставянето и присъединяването на фотоволтаични системи на покривните пространства и в прилежащите им имоти, отбелязват от КЕВР.

От регулатора посочват още, че с новата наредба са направени изменения и в Наредба 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ),  като с тях се доразвива действащата подзаконова нормативна уредба, свързана с лицензиране на оператори на затворени електроразпределителни или газоразпределителни мрежи. Предвидена е възможност лицензията да бъде издавана преди изграждането на  мрежите. Създаден е специален ред за издаване на лицензия за разпределение в ЗЕРМ, която служи за пренос на енергия между енергийни обекти с интегрирана дейност.

От КЕВР посочват, че приемането и прилагането на новата Наредба 6 ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между лицата, които присъединяват обект за производство, потребление или съхранение на електрическа енергия, и операторите на електрическите мрежи, както и между самите оператори на мрежите. Очакванията са да се повиши броя на производителите на електрическа енергия от ВЕИ, което ще увеличи дела на произведената и потребена енергия от възобновяеми източници в енергийния баланс на страната. Изменението и допълнението на НЛДЕ ще създаде по-голяма яснота за условията, на които трябва да отговарят лицата, желаещи да получат лицензия за  "разпределение на електрическа енергия и/или на природен газ в затворена мрежа", отбелязват от КЕВР.

От комисията припомнят, че на 5 февруари проведоха обществено обсъждане на новата наредба, както и че проектът й и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. Посочват още, че участниците в обсъждането са подкрепили изцяло необходимостта от приемане на нова Наредба 6 и са оценили високо нейната ясна структура и изчерпателност. Като отбелязват, че в съответствие с нормативната уредба в 14-дневен срок след общественото обсъждане всички заинтересовани страни имаха възможност да внесат писмени становища по проекта, от КЕВР посочват, че в окончателното решение на регулатора по всяко от тях е дадено мотивирано становище и в окончателно приетия текст на наредбата са отразени значителна част от направените предложения.

След решението на КЕВР за приемането на наредбата, тя ще бъде изпратена за обнародване в "Държавен вестник".

От КЕВР отбелязват, че с окончателното приемане на новата наредба изпълняват ангажиментите си за изготвяне на пакет от подзаконови нормативни актове предвид законовите промени. Успоредно с предстоящото приемане на промените в Наредба 1 за регулиране на цените на електрическата енергия регулаторът изготвя и промени в Правилата за търговия с електрическа енергия. С приемането на посочените актове КЕВР подкрепя усилията на страната ни да изпълни условията за получаване на европейско финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, посочват от комисията.