ББР ще осигурява оборотно финансиране за строители с поръчки по ПВУ

ББР ще осигурява оборотно финансиране за строители с поръчки по ПВУ

Българската банка за развитие (ББР) ще отпуска оборотно финансиране за строителните фирми, които имат сключен договор с бенефициенти по проекти, одобрени за безвъзмездна финансова помощ. Така от насърчителната банка предвиждат да подкрепят изпълнението на мерки от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), съобщиха от ББР. 

По първото направление – за изпълнение на проекти за енергийна ефективност с възложител държавни институции и общински администрации, строителните фирми могат да кандидатстват за кредитна линия до 70 процента от стойността на сключения договор за изпълнение на строително-монтажни работи. 

Второто направление е за проектите, свързани с поддържане и възстановяване на културното наследство на селата, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). По него ще се обновяват църкви и манастири, а строителите могат да получат заем в размер до 90 процента от стойността на дейностите по договор.

Целта на програмата е да подпомогне изпълнението на проектите, като предостави ресурс на строителните фирми, които ще получат плащане от контрагентите си едва след реализирането на проектите и получаването на безвъзмездната финансова помощ.

Финансовата подкрепа от ББР за строителни фирми предстои да бъде разширена при отварянето на нови програми и мерки по НПВУ и ЕСИФ, така че да се ускори тяхната реализация.