Активите, управлявани от инвестиционни фондове, възлизат на 10,0699 млрд. лева към края на март

Активите, управлявани от инвестиционни фондове, възлизат на 10,0699 млрд. лева към края на март

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 10,0699 млрд. лева към края на март, съобщават от БНБ. Техният размер се увеличава на годишна база с 1,2636 млрд. лева (14,3 процента) и с 316,8 млн. лева (3,2 процента) спрямо декември 2023 г. (9,7531 млрд. лева).

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март е 5,1 процента, при 4,8 процента от БВП към март 2023 г. и 5,3 процента към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. 

Към края на март активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,2624 млрд. лева. На годишна база те се увеличават с 489,9 млн. лева (17,7 процента). 

Към края на март относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 60,9 процента, при 56,4 процента към март 2023 г. и 60,3 процента към декември 2023 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 25,2 процента от общата сума на активите към март при относителен дял от 29,1 процента към март 2023 г. и 26,2 процента към декември 2023 г.

Към края на март с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са домакинствата и НТООД (36 процента), застрахователни компании и пенсионни фондове (29,1 процента) и нефинансови предприятия (10,4 процента).